POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Wtorek [07.07.2020, 12:41:49] • Polska

Ruszyły szkolenia policjantów z tzw. ustawy antyprzemocowej

Ruszyły szkolenia policjantów z tzw. ustawy antyprzemocowej

fot. Policja

Z dniem 6 lipca 2020 r. rozpoczął się cykl szkoleń organizowanych w formie wideokonferencji przez Biuro Prewencji KGP przy współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, dedykowanych funkcjonariuszom Policji ze wszystkich garnizonów na terenie kraju.

Szkolenia wynikają z potrzeby przygotowania policjantów do realizacji zadań w zakresie nowych uprawnień, nadanych przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 956).

Panelistami prowadzącymi szkolenia są przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym sędziowie, prokuratorzy, przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka oraz Biura Prewencji KGP.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, dla stworzenia skutecznego systemu ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, niezbędne jest m.in. przyznanie nowych uprawnień Policji.

Dla tego celu – zgodnie z art. 15 aa ust. 1 ustawy o Policji – wobec osoby, która swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, policjant będzie miał prawo wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Celem przyjętego rozwiązania jest szybkie izolowanie osoby stosującej przemoc w rodzinie, w sytuacjach, gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie dotkniętej przemocą, dla której najbardziej istotne w sytuacji zagrożenia jest możliwie szybkie i sprawne odseparowanie jej od osoby stosującej przemoc, ale w taki sposób by osoba dotknięta przemocą w rodzinie nie musiała opuszczać mieszkania.

Będzie to nowy instrument reakcji na zjawisko przemocy w rodzinie, nakładający jednocześnie na funkcjonariuszy Policji nowe obowiązki.

Nakaz lub zakaz będzie obowiązywał przez okres 14 dni, z możliwością przedłużenia czasu jego obowiązywania przez sąd.

W tym czasie (14 dni) osoba dotknięta przemocą w rodzinie będzie mogła podjąć decyzję o dalszym sposobie postępowania, w tym złożenia żądania, by sąd zobowiązał osobę stosującą przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, o którym mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218).

Zgodnie z założeniami ustawy, policjant będzie miał prawo wydać nakaz lub zakaz zarówno:

- podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu, jak również
- w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Nakaz lub zakaz będą mogły być wydane łącznie i będą natychmiast wykonalne. Policjant będzie określał m.in. obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc będzie obowiązana zachować.

Przy czym należy zwrócić uwagę, że nakaz lub zakaz będą mogły być wydane również w przypadku nieobecności podczas wykonywania czynności przez Policję we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu osoby stosującej przemoc w rodzinie. W takiej sytuacji, na drzwiach wspólnie zajmowanego mieszkania policjant będzie umieszczał stosowne zawiadomienie.

Odpis wydanego nakazu lub zakazu będzie niezwłocznie doręczany prokuratorowi, a o fakcie wydania nakazu lub zakazu dodatkowo zawiadamiany będzie właściwy miejscowo zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a gdy w mieszkaniu zamieszkiwać będą osoby małoletnie – także właściwy miejscowo sąd opiekuńczy.

Czynność opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez osobę stosującą przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, będzie odbywała się w obecności interweniujących policjantów i będzie wymagała sporządzenia protokołu.

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie przysługiwało prawo zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych. Zwrócić należy uwagę, że w przypadku sprzeciwu ze strony pozostałych domowników, przedmioty te lub zwierzęta pozostaną we wspólnie zajmowanym mieszkaniu, zaś dochodzenie roszczeń z tego tytułu będzie możliwe na drodze postępowania cywilnego.

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana do wskazania Policji deklarowanego miejsce swego pobytu oraz, w miarę możliwości, numeru telefonu oraz będzie miała obowiązek informować o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie. Wypełnienie tych obowiązków ma znaczenie nie tylko w kontekście prawidłowego doręczania korespondencji, ale też ze względu na nałożony na Policję (…) obowiązek dokonania sprawdzenia, czy zakaz lub nakaz są respektowane.

Natomiast w okresie obowiązywania nakazu lub zakazu Policja będzie zobowiązana do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy nakaz lub zakaz nie są naruszane, przy czym pierwsze sprawdzenie odbywać się będzie następnego dnia po wydaniu nakazu lub zakazu.

Wraz z nadaniem nowego uprawnienia Policji, ustawodawca przewidział sankcje dla osób, które nie będą stosować się do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu. Nowelizacja ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.), zakłada bowiem dodanie nowego typu czynu zabronionego (art. 66b), przewidującego karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny za niezastosowanie się do wydanego m.in. przez Policję, nakazu lub zakazu.

Jednocześnie dla wzmocnienia skuteczności tego rozwiązania, przewidziano nowelizację ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 729), polegającą na zastosowaniu trybu przyspieszonego wobec sprawców tego wykroczenia.

Nakaz lub zakaz będą tracić moc po upływie 14 dni od wydania, chyba, że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Zobowiązania utracą również moc, w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Zwrócenia uwagi wymaga fakt, że kwestie związane z wydaniem nakazu lub zakazu będą podlegały kontroli sądowej, bowiem osobie stosującej przemoc w rodzinie, wobec której zostały wydane, będzie przysługiwało zażalenie do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Natomiast w przypadku stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości nakazu lub zakazu, o fakcie tym sąd zawiadomi przełożonego policjanta, który wydał nakaz lub zakaz.

(Biuro Prewencji KGP)


komentarzy: 9, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-9 z 9

Gość • Czwartek [09.07.2020, 18:45:17] • [IP: 31.11.128.***]

A trafic to prawo może każda osobe. Robotnika, biznesmena, lekarza, wojskowego, sędziego, i policjanta również. W życiu róznie może się zdarzyć, a wszyscy jestesmy tylko ludźmi.

Gość • Wtorek [07.07.2020, 20:43:35] • [IP: 176.221.123.***]

Najśmieszniejsze jest to, że osoba eksmitowana z mieszkania, ktorego jest właścicielem, musi dalej placić czynsz i ewentualny kredyt. Jest jeszcze śmieszniej, gdy dom jest miejscem wykonywania pracy zarobkowej, a pomówiony o przemoc jest jedynym żywicielem rodziny. Jak szaleć, to szaleć !

Gość • Wtorek [07.07.2020, 19:47:13] • [IP: 176.221.123.***]

Po takim szkoleniu to przed Niemcem będą klękali a polaka szczególnie mieszkańcowi podwójny wlepią zgodnie ze szkoleniem.

Gość • Wtorek [07.07.2020, 19:17:19] • [IP: 176.221.123.***]

Jak mąż pierwszy owinie się bandażami i wystosuje numerek na bitego męża ? Policjancie, żądaj obdukcji lekarskiej !

Gość • Wtorek [07.07.2020, 18:03:31] • [IP: 176.221.122.***]

TO fajne prawo jest...w domyśle pani (ponieważ partner" nigdy" nie jest ofiarą) zadzwoni po policje wyżali się szczerymi łzami i empatyczna pani lub pan policjant wyrzuci tego złego partnera z mieszkania i nie ważne że pani mogła się tam wczoraj wprowadzić itp Fajnie aż chce się stałych związków

Gość • Wtorek [07.07.2020, 16:38:18] • [IP: 176.221.123.**]

ten debil ip 176.221.123 znowu się zna tym razem zna problemy szkoleń policji

Gość • Wtorek [07.07.2020, 15:34:11] • [IP: 37.47.180.***]

Niech im zrobią szkolenia z reagowania na popełniane wykroczenia przez urzytkowników dróg i chodników, bo obsługa radiowozu W32* widząc przed sobą kierowcę ZSW jadącego na czerwonym olała sytację i pojechała dalej. Po co wy jesteście policjanci, po to żeby meneli i turystów łapać tylko a swoich się boicie? To ja was nie szanuję i mam na was wy@#&ane w takim razie.

Gość • Wtorek [07.07.2020, 14:19:54] • [IP: 176.221.123.***]

nowa gra rodzinna, która polega na tym - kto pierwszy wezwie policję mąż czy żona, dziecko czy rodzic, wnuczek czy babcia. Wygrana - wszystkie bonusy wynikajace z nabycia statusu ofiary przemocy domowej :)))))

Gość • Wtorek [07.07.2020, 13:39:06] • [IP: 37.248.225.*]

GUT KOMPUTER JA JA. DUPA I TAK UŁASKAWI.

Oglądasz 1-9 z 9
■ Bez dodatkowej dyskusji radni zaakceptowali plan ustalenia sieci projekty publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto jak i sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych ■ ZGM po zmianach ma przejąć siedzibę Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Wyspiańskiego 35 c. Na zmiany związane z przekształceniem oraz ulokowaniem w nowej siedzibie władze miasta przewidują czas do końca września ■ Rada Miasta jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie rekompensaty dla spółki ZGM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu realizacji zadań własnych Gminy Miasto Świnoujście ■ Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Świnoujście zwołana została na dzień 3 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 i odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Miasta z zachowaniem nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa ■ Pracownicy Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły, którzy ostatnio nabyli uprawnienia emerytalne, postanowili kontynuować pracę w placówce. - To ludzie, którzy są niezastąpieni lub bardzo trudni do zastąpienia. I od wielu lat dają od siebie więcej niż wchodzi to w zakres ich obowiązków. Bardzo cieszymy się, że zostają z nami - mówi Dorota Konkolewska, prezes szpitala ■ W dniu 22 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn.” Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10”. Wpłynęły 2 oferty, jedna na kwotę 1 104 909,00 zł, druga na 1 086 497,04 zł brutto. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji kwotę w wysokości 1 163 123,11 zł brutto. Trwają prace komisji przetargowej polegające na analizie ofert. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z budżetu Miasta i ze środków w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 ■ Uprzejmie informujemy , iż w dniach od 27.07 do 10.08.2020r Terenowy Punkt Paszportowy w Świnoujściu będzie nieczynny. Odbiór paszportu w tym czasie będzie możliwy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, w godzinach jego otwarcia, po uprzednim dokonaniu rezerwacji wizyty na stronie internetowej urzędu http://rezerwacja.zuw.szczecin.pl/ Złożenie wniosku o wydanie paszportu jest możliwe w innym działającym na terenie województwa zachodniopomorskiego punkcie paszportowym. Najbliższy usytuowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach ■ Wycieczka rowerowa połączona z grilowaniem. Zbiórka uczestników o godz. 09.50 w dniu 26.07.2020 r. (NIEDZIELA) przy promie „BIELIK” (Uznam). Zapraszają przyjezdnych turystów oraz mieszkańców Świnoujścia do udziału w Rajdzie Rowerowym na trasie ŚWINOUJŚCIE – MIĘDZYZDROJE – ZALESIE MUZEUM POLIGON V-3 (OGNISKO NAD JEZIOREM WICKO MAŁE)– ŚWINOUJŚCIE – 38 km W wycieczce mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na wiek, którzy dysponują sprawnym rowerem oraz chcą sympatycznie spędzić czas ■ Zabiegi ortopedyczne w świnoujskim szpitalu Zarząd Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. informuje pacjentów, iż w ramach działania oddziału chirurgii ogólnej realizowane są przez lekarzy ortopedów zabiegi operacyjne w zakresie: - artroskopii stawu kolanowego, - artroskopii stawu ramiennego, - korekcji palucha koślawego, - korekcji palca młotkowatego, - zespołu cieśni nadgarstka, - palca zatrzaskującego. Realizowane są również iniekcje PRP do stawów oraz przyczepów ścięgien. Kwalifikacja do zabiegów odbywa się w poradni ortopedycznej szpitala. Rejestracja do poradni wymaga skierowania od lekarza POZ." ■ Czytelnik o organizacji pracy w urzędzie: Epoka kamienia łupanego ■ Świnoujście: TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 15 915 głosów - 65,92%, DUDA Andrzej Sebastian 8 229 głosów - 34,08% ■ Kolejnych 5 przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Świnoujściu ■ Stop prywatyzacji! Co ze stocznią w Świnoujściu? Dzisiaj 10 lipca 2020 godz. 16:00 Rondo w Łunowie, Świnoujście ■ Świnoujście – młoda kobieta zakażona wirusem SARS-CoV-2. Stan na godz: 10:00 ■ „Komunikacja Autobusowa” Sp. z o.o. w okresie od 01 lipca do 30 sierpnia zachęca mieszkańców oraz osoby odwiedzające Świnoujście do korzystania z wakacyjnej linii nr 1 do Latarni Morskiej i Fortu Gerharda ■ Lekarze, służby sanitarne, minister przypominają; w sklepach wciąż obowiązują maseczki !!! ■ Zalany serwer - w szpitalu miejskim. Serwer obsługujący komputery do badań w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły został zalany. Stanęła praca? Awaria wydarzyła się w środę: zalaniu uległ główny serwer odpowiedzialny za komunikację wydawania zleceń na badania, dostęp do bazy danych. Sytuacja jest patowa ■