iswinoujscie.pl • Sobota [23.04.2022, 11:12:58] • Świnoujście

Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 rozpoczęła się z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675).

Priorytet 3 NPRCz 2.0. został zaprojektowany na lata 2021-2025 z myślą o wspieraniu organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wsparcie finansowe może być udzielone:

1) w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,

b) realizację działań promujących czytelnictwo:

- zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,

- organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów;

2) w odniesieniu do szkół i szkół w ORPEG na:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,

b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

- zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,

- zakup oprogramowania dla bibliotek,

- zakup czytników e-booków,

- zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,

c) realizację działań promujących czytelnictwo:

- zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,

- organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

Gmina Miasto Świnoujście, jako organ prowadzący publiczne przedszkola i publiczne szkoły mogące wziąć udział w programie, w 2022 r. otrzymała wsparcie w wysokości 21 000,00 zł. w podziale na poniższe placówki:

a) dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Perełki Bałtyku” w Świnoujściu – 3 000,00 zł,

b) dla Przedszkola Miejskiego Nr 9 „Fantazja” w Świnoujściu – 3 000,00 zł,

c) dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu – 3 000,00 zł,

d) dla Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Świnoujściu – 12 000,00 zł.

źródło: www.swinoujscie.pl

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/74956/