iswinoujscie.pl • Wtorek [08.09.2020, 11:03:48] • Świnoujście

Nagrody Prezydenta Miasta Świnoujście „PRYMUS” za rok szkolny 2019/2020

Jak co roku, tak i w 2020 r. zostały przyznane nagrody dla uczniów kształcących się w szkołach na terenie Gminy Miasto Świnoujście. W tej edycji przyznano nagrody pieniężne dla 52 uczniów w ogólnej wysokości 20 570,00 zł. Dla porównania, w ubiegłym nagrody pieniężne dla 76 uczniów we wszystkich kategoriach wyniosły łącznie 29 420,00 zł, natomiast ogólny koszt nagród m.in. z upominkami w postaci statuetek wyniósł 34 754,00 zł.

Uroczystość wręczenia nagród, ze względu na sytuację epidemiologiczną, w tym roku nie odbyła się.

Nagrody przyznano w poniższych kategoriach:

1) w kategorii szkół podstawowych:
a) jeden absolwent ze wszystkich szkół, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w mieście z egzaminu na zakończenie nauki w szkole podstawowej w danym roku szkolnym,
b) jeden absolwent szkoły podstawowej specjalnej, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w szkole z egzaminu na zakończenie nauki w szkole podstawowej w danym roku szkolnym,
2) w kategorii szkół ponadpodstawowych – absolwenci, którzy uzyskali na świadectwie ukończenia:
a) liceum ogólnokształcącego – średnią ocen co najmniej 5,00 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
b) technikum zawodowego – średnią ocen co najmniej 4,80 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
3) w kategorii wszystkich typów szkół – uczniowie, którzy reprezentując szkołę w roku szkolnym, uzyskali tytuł laureata w konkursach i olimpiadach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty albo zostali finalistami,
4) w kategorii szkół ponadpodstawowych:
a) laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego, którzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na podstawie wpisu na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie lub na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty,
b)uczniowie, którzy uczestnicząc w ogólnopolskich konkursach otrzymali nagrodę w formie indeksu wyższej uczelni.

Za powyższe osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020, nagrody otrzymali:
1. w kategorii 1 – najlepszy absolwent ze wszystkich szkół podstawowych, który uzyskał wynik z egzaminu ósmoklasisty na poziomie 89,67%, oraz najlepszy absolwent szkoły podstawowej specjalnej z wynikiem egzaminu na poziomie 31,67%,
2. w kategorii 2 – nagrody otrzymało 22 najlepszych absolwentów liceów oraz 6 najlepszych absolwentów techników,
3. w kategorii 3 – nagrody otrzymało 21 uczniów z tytułem laureata lub finalisty,
4. w kategorii 4 – nagrodę otrzymał 1 uczeń liceum.
Najwyższą nagrodę w wysokości 800,00 zł otrzymał najlepszy absolwent liceum, który uzyskał średnią z ocen 5,88 na świadectwie kończącym naukę w szkole średniej.
W zależności od kategorii, wysokość nagród kształtowała się na poziomie:
1. dla absolwentów szkół podstawowych – 500,00 zł,
2. dla absolwentów liceów – od 400,00 zł do 800,00 zł,
3. dla absolwentów techników – od 320,00 zł do 720,00 zł,
4. dla reprezentantów w konkursach ze szkół podstawowych – od 150,00 zł za wyróżnienie w konkursie tematycznym do 450,00 zł za uzyskanie dwóch tytułów: laureata i finalisty w różnych konkursach,
5. dla reprezentantów w konkursach ze szkół ponadpodstawowych – 400,00 zł.

Jarosław Jaz
Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/67177/