POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Wtorek [26.04.2022, 17:06:00] • Szczecin

Darowizny w rozliczeniu podatkowym

Darowizny w rozliczeniu podatkowym

fot. Organizator

W zeznaniu podatkowym za 2021 r. można odliczyć darowizny do wysokości 6 % dochodów podatnika. Jeśli w trakcie ubiegłego roku przekazałeś darowiznę na cele, które są określone w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie możesz je odliczyć od dochodu. Odliczyć może też darowizny na kult religijny, na walkę z COVID-19, na krwiodawstwo, kształcenie zawodowe oraz darowizny komputerów przenośnych. W ubiegłym roku w Zachodniopomorskiem podatnicy odliczyli łącznie ponad 12 mln. zł.

Darowizna na rzecz opp
Jeżeli przekazałeś darowiznę na cele, które są określone w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (np. na wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, na działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych, na ochronę i promocję zdrowia czy na naukę, szkolnictwo wyższe i edukację) możesz odliczyć jej wysokość w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

Darowizny na kult religijny
Z ulgi skorzystasz, jeżeli przekazałeś darowiznę na cele kultu religijnego. Darowizna na cele kultu religijnego to np. darowizna przekazana kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (tj. zakonom, parafiom) na m.in.:
• budowę lub remont,
• wyposażenie,
• zakup przedmiotów liturgicznych, np. monstrancji.

Darowizny na krwiodawstwo
Z odliczenia skorzystasz, jeśli oddałeś krew lub jej składniki (jesteś honorowym dawcą krwi). Ulga przysługuje w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi (rozporządzenie Ministra Zdrowia) i litrów oddanej krwi lub jej składników. Zarówno za oddanie krwi jak i jej składników (np. osocza) przysługuje ta sama stawka rekompensaty w wysokości 130 zł za 1 litr.

Darowizny na kształcenie zawodowe
Z ulgi skorzystasz, jeżeli przekazałeś darowiznę na cele kształcenia zawodowego. Odliczysz darowiznę przekazaną w formie materiałów dydaktycznych lub środków trwałych - z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

Darowiznę mogą otrzymać:
• publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
• publiczne placówki i centra.
Darowizny na walkę z COVID-19
Z odliczenia skorzystasz, jeżeli przekazałeś darowizny (gotówkowe lub rzeczowe) na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W 2021 roku darowiznę mogłeś przekazać:
• podmiotom, które wykonują działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19 (od 1 stycznia do 8 marca 2021 roku);
• podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (od 9 marca 2021 roku);
• Agencji Rezerw Materiałowych (od 23 lutego 2021 roku Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych) z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
• Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej;
• domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;
• Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19.
Limity dla darowizny na walkę z COVID-19

W przypadku darowizn przekazanych w roku 2021:
• od 1 stycznia do 31 marca - odliczasz kwotę, która odpowiada 150% wartości darowizny,
• od 1 kwietnia do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 - odliczasz kwotę, która odpowiada 100% wartości darowizny.

Darowizny komputerów przenośnych
Z ulgi skorzystasz, jeśli przekazałeś darowiznę rzeczową - laptop lub tablet.

Tę darowiznę możesz przekazać:
• organom, które prowadzą placówki oświatowe,
• organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

Placówki oświatowe to:
• podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 7 ustawy Prawo oświatowe;
• uczelnie w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
• placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Limity dla darowizny przenośnych komputerów i laptopów

W przypadku darowizn przekazanych w roku 2021:
• od 1 stycznia do 31 marca - odliczasz kwotę, która odpowiada 150% wartości darowizny,
• od 1 kwietnia do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 - odliczasz kwotę, która odpowiada 100% wartości darowizny.

Kiedy przysługuje prawo odliczenia darowizn
Darowizny możesz odliczyć jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli wg stawki 17% lub 32%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).

W przypadku darowizny na kształcenie zawodowe podatnik musi prowadzić działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej (czyli wg stawki 17% lub 32%), opodatkowane podatkiem liniowym (czyli stawką 19%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).

Limity dochodu wspólne dla wszystkich darowizn
Odliczysz kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% twojego dochodu/przychodu. Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele:
• organizacji pożytku publicznego,
• kultu religijnego,
• honorowego krwiodawstwa,
• kształcenia zawodowego,
• przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Jak obliczyć ulgę
Odliczysz kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% twojego dochodu/przychodu.
Uwaga: Kwoty, której nie odliczyłeś w zeznaniu podatkowym - ponieważ nie miałeś wystarczających dochodów (przychodów) - nie możesz odliczyć w kolejnych latach.

Jak dokumentować prawo do odliczenia darowizn
Wysokość darowizny udokumentujesz:
• dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej,
• dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.
Jeśli przekazałeś darowiznę na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego w innym kraju UE lub EOG, możesz ją odliczyć, gdy:
• posiadasz oświadczenie tej organizacji, że na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, które działają na podstawie polskich przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującą wskazane cele i
• istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

W przypadku darowizny dla honorowych krwiodawców wysokość darowizny udokumentujesz zaświadczeniem od jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi (czyli z RCKiK). W zaświadczeniu podawana jest ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

W przypadku darowizny na kształcenie zawodowe wysokość darowizny udokumentujesz dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Jakie zeznanie złożyć
Złóż zeznanie:
• PIT-37 - jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę, emerytury);
• PIT-36 - jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy lub inne przychody bez pośrednictwa płatnika;
• PIT-28 - jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy)
- z załącznikiem PIT/O (informacja o odliczeniach).

Darowizny w Zachodniopomorskiem
W zeznaniach za 2020 r. zachodniopomorscy podatnicy odliczyli ponad 12 mln. zł darowizn (12.152.878 zł). Najwięcej odliczono na działalność organizacji pożytku publicznego 10.142.241 zł oraz na cele kultu religijnego 6.958.829 zł. Najmniejsze kwoty odliczono z tytułu darowizn na przenośne komputery i laptopy 173.476 zł oraz kształcenie zawodowe – tylko 9.435 zł.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie


komentarzy: 0, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344
■ Sobota: Prognozowany jest upał. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie 30°C/32°C a minimalna w nocy 17°C/19°C. Skutki: ryzyko udaru słonecznego; uszkodzenia dróg z asfaltową nawierzchnią; wzrost zagrożenia pożarowego ■ Pożar na działkach Przy ulicy Krzywej na terenie ogródków działkowych doszło do pożaru. Palił się duży kontener na śmieci po brzegi wypełniony odpadami. Na działki przyjechali strażacy. Na miejsce zadysponowano jeden wóz strażacki. Strażacy w niecałą godzinę poradzili sobie z zagrożeniem. - Podano jeden prąd wody w natarciu na palące się śmieci - poinformowała straż pożarna w Świnoujściu. Pożar wybuchł w niedzielę rano, przed godziną 6:00 ■ No i stało się to co zwykle, czy inwazja komarów na Świnoujście wystartowała. Komary równo żrą starszych i młodszych, biednych i bogatych, Polaków i Niemców. Niestety władze miasta zdają się problemu nie dostrzegać. Już w zeszłym tygodniu pojawiły się małe krwiopijcze bestie, które nie pozwalały spokojnie chodzić ulicami czy posiedzieć na plaży. Spóźnione jak co roku opryski robione „po taniości” jak widać znowu powodują, że wolny czas to teraz lepiej spędzić w domu, niż na działce czy z przyjaciółmi albo rodziną na promenadzie. W zeszłym tygodniu redakcja zadała pytanie gdzie i kiedy były ostatnie opryski i jak miasto zamierza teraz walczyć z komarami. Niestety kilka dni to za mało dla świnoujskiego magistratu, żeby dać prostą informację. Póki co mieszkańcom i turystom pozostaje wykupywanie znowu wszystkich możliwych środków na komary i pośpiewywanie znanej piosenki Crazy Boys „lato z komarami lato swędzące bez przerwy lato, komary i nerwy latoooooo”. ■ Dlaczego często do działań wyjeżdża kilka wozów strażackich? Zgodnie z ogólnokrajowymi zasadami dysponowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do zgłoszenia o charakterze medycznym, dysponowanych jest minimum 6 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Ze względu na zapewnienie ciągłej gotowości do realizacji pozostałych ustawowych zadań i możliwości wystąpienia zdarzeń o innym charakterze, do większości zdarzeń dysponowane są minimum dwa bojowe pojazdy pożarnicze - wyjaśnił kpt. Paweł Piorun ■ Świnoujście najbardziej zadłużonym miastem w Polsce! 6.935 zł. tyle wynosi dług w przeliczeniu na jednego mieszkańca Świnoujścia! Taką informację podał dzisiaj Portal Samorządowy, który opisał roczne sprawozdanie Krajowej Rady Regionalnej izby Obrachunkowej. Świnoujście wyprzedziło Szczecin i Wałbrzych. Powiaty grodzkie są najbardziej zadłużoną grupą samorządów – czytamy na stronie portalu. Do tej pory słyszymy co chwilę informację prezydenta o sukcesach jego i współpracowników. Jakoś zapomniał jednak głośno powiedzieć, że te „sukcesy” opiera na zadłużania Miasta i Mieszkańców ■ W wyniku przeprowadzonych działań naprawczych, jakość wody w sieci wodociągowej w kwartale ulic Żeromskiego 31 do Żeromskiego 21, cała ul. M. Konopnickiej oraz dla budynków przy ul. B. Prusa 7 i 9 w Świnoujściu przy ul. Olsztyńskiej nie wykazuje przekroczenia norm mikrobiologicznych. Woda nadaje się do spożycia bez ograniczeń. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu w dniu dzisiejszym tj. 18.07.2022 r. wydał stwierdzenie przydatności wody do spożycia ■