iswinoujscie.pl • Piątek [05.04.2019, 22:27:53] • Świnoujście

Wojewódzki turniej siatkówki plażowej szkół i ośrodków specjalnych

W dniu 5 kwietnia 2019 roku do Urzędu Miasta Świnoujście wpłynęła oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą : „ Wojewódzki turniej siatkówki plażowej szkół i ośrodków specjalnych.” Termin realizacji zadania: od 19.04.2019 roku do 14.06.2019 roku.

Oferta wraz z załącznikiem znajduje się do wglądu w Wydziale Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z póżn. zm.), w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Miasta Świnoujście, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Ewentualne uwagi można zgłaszać do dnia 12.04.2019 roku. w Wydziale Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/2 a, tel. 91-321 39 94, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Skan oferty: www.swinoujscie.pl/uploads/files/aktualnosci/Oferta-%20Wojew%C3%B3dzki%20turniej%20siatk%C3%B3wki%20pla%C5%BCowej%20szk%C3%B3%C5%82%20i%20osrodk%C3%B3w%20specjalnych..pdf

Źródło: http://iswinoujscie.pl/artykuly/59322/